David:  Itay Tiran

Lila:  Clara Khoury

Muselmann:  Moni Moshonov

Dr. Isaac Shemesh:  Makram Khoury

Amal; Ghost; Girl:  Tamara Mansour

Henry Adler:  Michael Sarne

Nawal:  Ruba Blal

Ohad Naharin & Bat Sheva

DAM

MORE